NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 39 TRÚNG SVIP SL: 39X2
16-01-2022 18 TRÚNG SVIP SL: 18X2
15-01-2022 87 TRÚNG SVIP SL: 87X2
14-01-2022 29 TRÚNG SVIP SL: 29X2
13-01-2022 28 TRÚNG SVIP SL: 28X2
12-01-2022 92 TRÚNG SVIP SL: 92X2
11-01-2022 52 TRÚNG SVIP SL: 52X3
10-01-2022 63 TRÚNG SVIP SL: 63X2
09-01-2022 86 TRÚNG SVIP SL: 86X2
08-01-2022 28 TRÚNG SVIP SL: 28X2
07-01-2022 64 TRÚNG SVIP SL: 64X2
06-01-2022 00 TRÚNG SVIP SL: 00X2
05-01-2022 88 TRÚNG SVIP SL: 88X2
04-01-2022 46 TRÚNG SVIP SL: 46X2