NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 41 TRÚNG SVIP ĐỀ: 41
16-01-2022 31 TRÚNG SVIP ĐỀ: 31
15-01-2022 22 TRÚNG SVIP ĐỀ: 22
14-01-2022 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
13-01-2022 37 TRÚNG LÔ: 37
12-01-2022 13 TRÚNG LÔ: 13
11-01-2022 27 TRÚNG SVIP ĐỀ: 27
10-01-2022 44 TRƯỢT
09-01-2022 93 TRÚNG SVIP ĐỀ: 93
08-01-2022 78 TRƯỢT
07-01-2022 56 TRƯỢT
06-01-2022 38 TRÚNG LÔ: 38
05-01-2022 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
04-01-2022 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30