NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 08 TRÚNG SVIP BT: 08
16-01-2022 01 TRÚNG SVIP BT: 01
15-01-2022 38 TRÚNG SVIP BT: 38
14-01-2022 62 TRÚNG SVIP BT: 62
13-01-2022 58 TRÚNG SVIP BT: 58
12-01-2022 92 TRÚNG SVIP BT: 92X2
11-01-2022 38 TRÚNG SVIP BT: 38
10-01-2022 35 TRÚNG SVIP BT: 35
09-01-2022 11 TRÚNG SVIP BT: 11
08-01-2022 57 TRÚNG SVIP BT: 57
07-01-2022 50 TRÚNG SVIP BT: 50
06-01-2022 35 TRÚNG SVIP BT: 35
05-01-2022 84 TRÚNG SVIP BT: 84
04-01-2022 20 TRÚNG SVIP BT: 20