NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 49 | 17 20 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 17
16-01-2022 08 | 18 35 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 18X2
15-01-2022 78 | 50 72 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 72
14-01-2022 39 | 19 61 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 19
13-01-2022 28 | 74 51 TRÚNG SL: 28X2 | TRÚNG XIÊN 2: 74 51
12-01-2022 92 | 30 60 TRÚNG SL: 92X2 | TRÚNG LÔ: 60
11-01-2022 52 | 05 97 TRÚNG SL: 52X3 | TRÚNG XIÊN 2: 05 97
10-01-2022 63 | 50 33 TRÚNG SL: 63X2 | TRÚNG XIÊN 2: 50 33
09-01-2022 87 | 26 86 TRÚNG SL: 87X2 | TRÚNG LÔ: 86X2
08-01-2022 18 | 57 69 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 57 69
07-01-2022 64 | 51 53 TRÚNG SL: 64X2 | TRÚNG LÔ: 53
06-01-2022 00 | 45 51 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG LÔ: 51
05-01-2022 78 | 61 59 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 61 59
04-01-2022 46 | 05 25 TRÚNG SL: 46X2 | TRÚNG XIÊN 2: 05 25