NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 41 | 49 TRÚNG ĐỀ: 41 | TRƯỢT
16-01-2022 31 | 28 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRƯỢT
15-01-2022 12 | 86 TRƯỢT | TRƯỢT
14-01-2022 28 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19
13-01-2022 38 | 27 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
12-01-2022 14 | 93 TRƯỢT | TRÚNG SL: 93X2
11-01-2022 17 | 42 TRÚNG LÔ: 17 | TRƯỢT
10-01-2022 45 | 52 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG SL: 52
09-01-2022 93 | 86 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG SL: 86X2
08-01-2022 79 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT
07-01-2022 67 | 74 TRÚNG LÔ: 67 | TRƯỢT
06-01-2022 37 | 00 TRÚNG ĐỀ: 37 | TRÚNG SL: 00X2
05-01-2022 18 | 78 TRƯỢT | TRƯỢT
04-01-2022 31 | 46 TRƯỢT | TRÚNG SL: 46X2