NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 42 | 21 TRƯỢT | TRÚNG BT: 21
16-01-2022 31 | 03 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 03
15-01-2022 22 | 80 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 80X2
14-01-2022 19 | 32 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 32
13-01-2022 39 | 38 TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG BT: 38
12-01-2022 02 | 16 TRƯỢT | TRÚNG BT: 16
11-01-2022 28 | 88 TRƯỢT | TRÚNG BT: 88
10-01-2022 46 | 22 TRƯỢT | TRÚNG BT: 22
09-01-2022 93 | 56 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG BT: 56
08-01-2022 69 | 65 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 65
07-01-2022 57 | 03 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 03
06-01-2022 36 | 68 TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG BT: 68
05-01-2022 29 | 70 TRƯỢT | TRÚNG BT: 70
04-01-2022 30 | 92 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 92