NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 31 | 041 TRÚNG LÔ: 31 | TRÚNG 3C: 041
16-01-2022 21 | 430 TRƯỢT | TRƯỢT
15-01-2022 22 | 212 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
14-01-2022 18 | 219 TRÚNG LÔ: 18X2 | TRÚNG 3C: 219
13-01-2022 38 | 639 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
12-01-2022 04 | 913 TRƯỢT | TRƯỢT
11-01-2022 37 | 426 TRƯỢT | TRƯỢT
10-01-2022 34 | 855 TRƯỢT | TRƯỢT
09-01-2022 93 | 093 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG 3C: 093
08-01-2022 69 | 959 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
07-01-2022 47 | 656 TRÚNG LÔ: 47 | TRƯỢT
06-01-2022 27 | 438 TRƯỢT | TRƯỢT
05-01-2022 18 | 618 TRƯỢT | TRƯỢT
04-01-2022 20 | 330 TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG 3C: 330