NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 4-3 TRÚNG ĐẦU: 4
16-01-2022 2-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
15-01-2022 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2
14-01-2022 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1
13-01-2022 3-8 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8
12-01-2022 0-5 TRÚNG ĐẦU: 0
11-01-2022 2-5 TRÚNG ĐẦU: 2
10-01-2022 4-3 TRÚNG ĐẦU: 4
09-01-2022 7-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
08-01-2022 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6
07-01-2022 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
06-01-2022 3-8 TRÚNG ĐẦU: 3
05-01-2022 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
04-01-2022 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3